Home

Imprimare

 

"PROCEDURĂ DE SELECŢIE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII PIEȚE SIBIU S.A
 
În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, preşedintele Consiliului De Administraţie al S.C. Piețe Sibiu SA, în vederea desemnării noului membru in consiliul de administrație al S.C. PIEȚE SIBIU S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Calea Șurii Mari nr.16 A, CUI RO 27249764 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/481/2010,
 
ANUNŢĂ
 
organizarea procedurii de selecţie pentru un număr de 1 (un) membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Piețe Sibiu S.A.

Condiţii obligatorii:

·  să aibă studii superioare de specialitate in domeniul economic sau juridic, și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate,  de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
·  maxim un membru al consiliului poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
·  experienta in imbunatatirea performantei societatilor pe care le-au administrat sau condus;
·  sa nu fie in situatii de conflict de interese  sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice,  cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
·  membrii consiliului de administrație trebuie să fie independenți și neexecutivi în sensul art.138 2 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· sa nu faca parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice;
· sa cunoasca limba romană (scris si vorbit);
·  sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
·  minim 10 ani experienta profesionala ;
·  sa nu fi fost destituit dintr o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca  pentru  motive imputabile salariatului, in ultimii 5 ani;
· persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2)din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori nu vor putea fi nici administratori.
 
Criterii de evaluare:

A.COMPETENȚE

1. Competente specifice sectorului

1.1 Cunoștințe de sector specifice industriei
 
Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alte societati din sector.
 
2.Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice
 
2.1.Strategia
Descriere: are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifica prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.
 
     2.2 Finanțe și contabilitate
Descriere: familiar cu cerințele privind guvernanța financiară aprofundată și a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale principiilor consiliului și de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare
 
     2.3.Managementul riscului
Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.
   
     2.4. Conștientizare organizațională
Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura organizației dar și climatul politic, cel social și cel economic în care operează organizația.
 
     2.5 Marketing strategic
Descriere: Are cunoștințe și experiență referitoare la marketingul strategic și comunicare, și poate asista consiliul în evaluarea planurilor de marketing, programelor și bugetelor, pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile și obiectivele societății.
     
     2.6 Managementul capitalului uman
Descriere: Are cunoștințe și experiență de management strategic al resurselor umane și poate asista consiliul la evaluarea strategiilor de resurse umane ale societății, în vederea alinierii cu viziunea, valorile și obiectivele societății
 
     2.7 Tehnologia informației
Descriere: înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri și ghidează luarea deciziilor a consiliului cu respect pentru strategia de TIC și investiții a societății.
        
     2.8 Legislație
Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează societatea.
 
     3. Guvernanță corporativă
 
     3.1 Guvernanța intreprinderii publice
Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.
 
     3.2 Rolurile directoare și ale consiliului
Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor.
 
     3.3 Luarea deciziilor în cadrul consiliului
Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.
 
    3.4 Performanța sălii de consiliu
Descriere: are cunoștințe despre protocoalele, procedurile și practicile asociate cu ședințele de consiliu și cu adunările generale, și poate oferi asistență consiliului pentru ca acesta să opereze într-o manieră consistentă cu principiile de bună guvernanță corporativă.
     
    3.5 Gândire strategică și previziuni
Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung.
       
    3.6 Monitorizarea performanței
Descriere: înțelege că responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

    4.Social si personal
 
    4.1 Luarea deciziilor
 Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată   
  independente, considerând binele pe termen lung al organizației, și nu doar rezultatele pe termen scurt.
 
    4.2 Conștientizare politică / perspicacitate
Descriere: are abilitatea de a evalua și manevra cu eficacitate, printr-un mecanism complex de intra și inter relații organizaționale.
 
    4.3 Influență
Descriere: are abilitatea de a construi bune rețele și relații în cadrul și în afara organizației pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului organizației și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia.

   4.4 Managementul conflictului
Descriere: are capacitatea de a transforma conflicte în oportunități pentru rezolvarea creativă a problemelor și luarea deciziilor.
         
   4.5 Relații interpersonale
Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.
 
   4.6 Negociere
Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.
 
   4.7 Capacitatea de analiza si sinteza
Descriere: poate  descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a intelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este si a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component.
 
   B.TRASATURI
 
 
1. Etică și integritate
Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.
 
2. Independență
Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.
 
3. Expunere politica
 
4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor
 
    C. CONDITII ELIMINATORII
 
          1. Număr de mandate
          2. Studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, sau financiar de cel puțin 5 ani
          3. Inscrieri in cazierul judiciar
 
Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:

·  CV
·  Cazier judicair
·  Copii acte studii
·  Copii act identitate
·  Copie carnet de munca sau alte documente doveditoare care sa ateste experienta conform solicitarii;
·  Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
·  Declaratie pe propria raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de independent in sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile ulterioare;
· Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in vreuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de OUG 109/2011 si Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (art. 73 ind. 1 coroborat cu art. 6, alin.2 ).
·  Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu trebuie să fie publicată
 
Detalii logistice:

· Termenul-limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunţului;
·  Documentele transmise de candidati;
·  Dosarele de candidatura se vor putea depune la sediul societatii din Sibiu, Str. Calea Şurii Mari nr. 16A, jud. Sibiu.
 
Etapele de desfășurare a selecției:

1.Depunerea candidaturii in termen de 30 de zile de la publicarea anunțului
2. Evaluarea dosarelor de candidatură în raport minimul de criterii stabilite pentru selecție
3. Dacă informațiile din dosare nu sunt cncludente comitetul de nominalizare și remunerare poate solicita clarificări suplimentare sau poate decide respingerea candidaturii
4. Dosarele ce nu întrunesc minimul de criterii sunt respinse din lista lunga. Candidații respinși vor fi informați in scris.
5.Candidații rămași în lista lungă vor fi supuși unei analize comparative prin raportare la profilul consiliului. Informații suplimentare se pot obține prin interviuri directe cu candidații, verificarea activității desfășurate anterior de candidat, verficarea referințelor candidaților
6.Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă
7.Candidații rămași în listă scurtă trebuie să depună declarațiile de intenție in termenul legal, comitetul de nominalizare și remunerare va analiza declarațiil de intenție și va integra rezultatele în matricea profilului de candidat urmând a fi analizate în funcție de matricea consiliului.
8.Selecția finală se face pe bază de interviu.
9. Ulterior, procedurii interne efectuate de comitetul de nominalizare și remunerare, numirea administratorilor va avea loc prin hotărârea adunării generale a acţionarilor S.C. Piețe Sibiu S.A."

Proiect - Plan de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație pdf-icon
al PIEȚE SIBIU S.A.

 

 

Profilul Consiliului de Administrație al societății PIEȚE SIBIU SA.pdf-icon

 

 

Matricea Consiliului Piețe - Candidați.pdf-icon

 

 

Societatea noastra a luat fiinta o data cu aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu a Hotararii nr. 246/2010 privind reorganizarea Serviciului Public Administratia Pietelor in societate comerciala pe actiuni, avand ca actionari Municipiul si Judetul Sibiu.


Domeniul principal de activitate, asa cum este definit in Codul Activitatilor Economice din Romania, este reprezentat de “Activitatile imobiliare pe baza de comision sau contract”. Cu alte cuvinte, societatea noastra administreaza pietele agroalimentare si targul “Obor” din municipiul Sibiu, punand la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate spatiile special amenajate in perimetrul acestora in vederea desfasurarii unor activitati cu specific comercial.


Prin HCL nr. 62/2015, S.C. PIEŢE SIBIU S.A. a preluat prin concesiune, începând cu 01.03.2015, imobile terenuri situate în Municipiul Sibiu , in suprafata totala de 111 mp cu destinaţia de piete temporare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal cu legume, fructe şi flori.

Wednesday the 17th.