POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE
ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SC PIETE SIBIU S.A.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC PIETE SIBIU S.A. se bazează pe urmatoarele:

– Prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PIEŢE SIBIU S.A. din data de 19/05/2014 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie ai societății și aprobarea remuneratiei acestora (indemnizatia fixă fără o componentă variabilă sau altă formă de remunerare) precum si hotarârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PIEŢE SIBIU S.A din data de 19/07/2012 privind  aprobarea remuneratiei Directorului General al SC PIETE SIBIU S.A. (remunerație fixă cu o componentă variabilă), numit conform art. 143 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (denumita in continuare “Legea nr. 31/1990”);

– Contractul de mandat al Directorului General al SC PIETE SIBIU S.A.;

– Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si contractul de mandat al administratorului executiv; care includ indicatorii si criteriile de performanta

– Planul de management al Directorului General prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26/02/2014, impreuna cu criteriile de performanta ale directorului general.

Criteriile de remunerare

Administratorii si directorul general primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixă lunară.

Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Indemnizatia fixă pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor SC PIETE SIBIU S.A.

Limitele generale ale remuneratiei directorului (director în intelesul art. 143 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată) sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. În baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorului.

Criteriile și politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie

În baza Hotararii Consiliului de Administratie al SC PIETE SIBIU S.A. din data de 31.07.2014, în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011 în cadrul Consiliului de Administratie al SC PIETE SIBIU S.A. au fost constituite două comitete: Comitetul de nominalizare și remunerare, precum și Comitetul de audit.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC PIETE SIBIU S.A. are următoarele atribuții:

– formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;

– elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere;

– recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de audit al SC PIETE SIBIU S.A. are următoarele atribuții:

– monitorizează procesul de raportare financiară;

– monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor al societăţii;

– monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

– verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar şi în special, prestarea de servicii suplimentare a societăţii auditate.

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit constituite în cadrul SC PIETE SIBIU S.A. sunt formate din administratori neexecutivi.

Remuneratia administratorilor neexecutivi și executivi

Membrii neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administratie al SC PIETE SIBIU S.A. sunt îndreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixă lunară.

Prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PIETE SIBIU S.A.  din data de 19/07/2012, au fost fixate limitele indemnizatiei fixe pentru administratorii SC PIETE SIBIU S.A., în cuantum de 20 % din indemnizația stabilită pentru Directorul General.

Membrul executiv al Consiliului de Administratie, respectiv Directorul General al SC PIETE SIBIU S.A., în sensul prevederilor art. 35, al. 2 din OUG nr. 109/2011, a încheiat:

– Un contract de mandat„ pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie (administrator)

– Un contract de mandat pentru calitatea de director în sensul art. 143 din Legea 31/1990 (“Director”/ “Directorii”).

In conformitate cu prevederile OUG 51/2013, indemnizatia fixa bruta lunara a directorilor poate avea un cuantum de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial brut pe ramura de activitate, respectiv în cazul SC Piete Sibiu S.A., ramura „Tranzactii imobiliare”, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Avand in vedere media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut pe ramura „Tranzactii imobiliare” anterior datei numirii administratorilor executivi, respectiv 2132,50 lei brut lunar, rezulta ca plafonul maxim brut lunar al indemnizatiei fixe este de 12.795 lei brut lunar.

In baza hotararii AGA din data de 19.05.2014 au fost fixate limitele indemnizatiei fixe,respectiv intre 8500 – 10000 lei lunar, cu o componentă variabilă = bonificatie anuala, reprezentand 3-6 indemnizatii fixe lunare brute, conform gradului de indeplinire, pe total an, a criteriilor de performanta.

Directorul general și administratorii SC PIETE SIBIU S.A. nu beneficiază de vreo schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje bănești, fata de cele sus prezentate.

Directorul general și administratorii SC PIETE SIBIU S.A. nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

În contractele de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză.

Definitii si termeni

Media pe ultimele 12 luni a Castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea anterior numirii membrilor Consiliului de Administratie, respectiv ramura Tranzactii imobiliare, comunicat de Institutul National de Statistica a fost de 2130,50 lei brut lunar.

Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administratie care nu au si calitatea de director în sensul prevederilor art. 35, al. 2 din OUG nr. 109/2011 și ale art. 143 din Legea nr. 31/1990.

Administratori executivi – membrii Consiliului de Administratie care sunt in acelasi timp si directori în sensul prevederilor art. 35, al. 2 din OUG nr. 109/2011 și ale art. 143 din Legea nr. 31/1990.